Przestrzeganie i znajomość zasad BHP w szkole jest obowiązkiem każdego ucznia.

Nie można zapominać o nauczycielach. Warunkiem odpowiedniej pracy każdego nauczyciela jest znajomość tych że przepisów. Ma on obowiązek kierowania się dobrem ucznia, mając na uwadze jego zdrowie i bezpieczeństwo. Ponadto nauczyciele mają obowiązek przestrzegania ustalonych godzin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych oraz do respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. W czasie przerw uczniowie zostają pod opieką i nadzorem nauczyciela. Zastanawialiście się dlaczego nauczyciel pierwszy wchodzi do sali? Odpowiedź jest prosta: by sprawdzić czy sala jest bezpieczna dla uczniów.

Czy istnieje przepis lub instrukcja jak stworzyć regulamin BHP? Większość z tych dokumentów opiera się na kilku ważnych punktach.

Warto pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących BHP w szkole, a są nimi:
  1. Dokument musi mieć podstawę prawną, która brzmi następująco:art. 68 ust. 1 pkt 3 i 6 i ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1189 ze zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).. Tekst umieszcza się na początku dokumentu.
  2. Opracowanie dokumentu jest przypisane dyrektorowi szkoły. Jest on odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania uczniów w szkole oraz za stan higieny i bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Po opracowaniu dyrektor podpisuję się pieczątką imienną i pieczęcią szkoły.
  3. Termin sporządzenia takiego dokumentu jest ustalany przez dyrektora. Najlepiej przygotować go przed nowym rokiem szkolnym.
  4. Przygotowany regulamin BHP powinien być dostępny dla każdego pracownika szkoły, wszystkich uczniów i rodziców. Ponadto pracownicy powinni pisemnie potwierdzić, że zrozumieni i zapoznali się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
  5. Dokument powinien być przechowywany przez okres 10 lat.
  6. Aktualizacja dokumentu następuje, gdy zmieniają się przepisy prawa zewnętrznego lub postanowienia ustawowe.

Gdy już posiadamy wiedzę jak tworzy się regulamin BHP, to pytanie:

 Jakie zasady mogą się  znaleźć w regulaminie BHP? Oto kilka przykładów:
  • W czasie trwania zajęć przewidzianych w planie lekcji nie wolno bez zwolnienia opuszczać terenu szkoły.
  • Po zakończeniu zajęć uczeń jest zobowiązany do pozostawienia czystości.
  • W pomieszczeniach szkoły zapewnia się odpowiednie oświetlenie, wentylacje i ogrzewanie.
  • Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego zadania osoby.

W szkole są różne miejsca, które wymagają większej uwagi nauczyciela. Może być to sala gimnastyczna, pracownia komputerowa czy też pracownia chemiczna. Większą uwagę należy skupić na tym ostatnim pomieszczeniu.


Szczególne zasady BHP w szkole dotyczące pracowni chemicznej: 

Substancje i preparaty chemiczne

Zachowanie zasad BHP nakazuje, by trzymać substancje w odpowiednich pojemnikach. Muszą one zawierać takie informacje jak nazwa substancji i preparatu oraz dane dotyczące szkodliwości i niebezpieczeństwa dla zdrowia. Przechowywać należy je w odpowiednich pomieszczeniach, które są specjalnie do tego przeznaczone. Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać karty charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.

Czy spotkaliście się kiedyś z łamaniem przepisów BHP w swojej szkole? 

BHP w szkole, czyli jak dbać o bezpieczeństwo dzieci
4 (80%) 2 votes